Regulamin 2023

Regulamin 43. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę w roku 2023

I. Postanowienia ogólne

 1. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę jest organizowana przez Archidiecezję Wrocławską.
 2. Pielgrzymka jest czynnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem o charakterze wyłącznie religijnym i pokutnym. Zasadniczo są to „rekolekcje w drodze”. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów, zdyscyplinowanie i przestrzeganie porządku.
 3. Uczestnicy decydując się na udział w pielgrzymce powinni kierować się motywami religijnymi i dbać, aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

II. Uczestnictwo w pielgrzymce

 1. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
  • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu,
  • otrzymał znaczek wraz z programem trasy pielgrzymki,
  • zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać go na pielgrzymim szlaku,
  • będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki, służb porządkowych i medycznych oraz patrolu policji,
  • swoją postawą wykaże zaangażowanie religijno-pokutny charakter pielgrzymowania.
 2. Uczestnik pielgrzymki codziennie uczestniczy we wspólnej Eucharystii.
 3. Na pielgrzymce zwracamy się do siebie „Siostro” i „Bracie”, uwidaczniając w ten sposób rodzinny charakter Pielgrzymki.
 4. Osoby nieletnie:
  • Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna – osoby dorosłej idącej w tej samej grupie na podstawie złożonego przy zapisie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
 5. Pielgrzymowanie przed krzyżem i poza grupą jest zabronione i wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów.
 6. Pielgrzymi zobowiązani są do noszenia znaczka-legitymacji pielgrzyma. Nikt, kto nie jest legalnym pielgrzymem, nie ma prawa przebywać w grupach PPW na Jasną Górę.

III. Zasady postępowania

 1. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki, pątników obowiązują:
  • odpowiedni strój (skromny, zasłonięte ramiona i kolana),
  • zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
  • zakaz picia napojów alkoholowych i używania substancji psychoaktywnych pod groźbą natychmiastowego usunięcia z pielgrzymki.
 2. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „prawo o ruchu drogowym”,
  • zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziora, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody),
  • wskazań i poleceń służby porządkowej Pielgrzymki.
 3. Wszystkie służby biorące udział w PPW w poszczególnych grupach są odpowiednio oznakowane i podlegają Przewodnikowi grupy. Służby czuwające nad całością pielgrzymki podlegają bezpośrednio Przewodnikowi PPW.
 4. W miejscach postoju zachowujemy czystość, a odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych (nie wyrzucamy śmieci do przewożonych toalet). Ze względu na bezpieczeństwo służby sanepidu do worków na śmieci nie wrzucamy ostrych przedmiotów stanowiących groźbę skaleczenia (rozbite szkło, igły itp.).
 5. Ze względu na szczególne okoliczności dopuszcza się możliwość uzyskania zgody i zapisania samochodu towarzyszącego pielgrzymce w rejestrze kolumny samochodów pielgrzymkowych, co jest potwierdzone otrzymaniem specjalnego identyfikatora.
 6. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. Cisza nocna obowiązuje od 22:00.
 7. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione.
 8. W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego Pątnika obowiązuje zawsze przepustka wypisana przez przewodnika grupy lub lekarza.
 9. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy Kierownictwa PPW nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów (ulotek, reklam, itp.), zbierać jakichkolwiek ofiar lub dodatkowych opłat.

IV. Zasady dotyczące wizerunku

 1. Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku do potrzeb Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, Wrocław – Jasna Góra. W konsekwencji wyrażam zgodę na:
  • fotografowanie uczestnika,
  • rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, Wrocław – Jasna Góra, także tych, w których uczestniczyć będzie pielgrzym,
  • użycie wizerunku w związku z działalnością prowadzoną przez Pieszą Pielgrzymkę Wrocławską, Wrocław – Jasna Góra, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.

V. Ubezpieczenie

 1. Na czas trwania pielgrzymki (3.-10.08.2023) każdy uczestnik jest ubezpieczony w ramach NNW – świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warunkiem uzyskania ubezpieczenia jest:
  • posiadanie i podpisanie aktualnej KARTY PIELGRZYMA,
  • podanie danych osobowych na liście uczestników pielgrzymki (zapisanie się poprzez formularz internetowy ze strony www.pielgrzymka.pl, w parafii lub w informacji pielgrzymkowej),
  • uiszczenie odpowiedniej opłaty za uczestnictwo w pielgrzymce.
 2. W przypadku zdarzenia należy poinformować ks. Przewodnika grupy lub wyznaczoną osobę ze służby Informacji Pielgrzymkowej.

VI. Konsekwencje

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki, grożą poniższe konsekwencje:
  • upomnienie z wpisem do legitymacji,
  • natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki.

VII. Akceptacja regulaminu

 1. Zapis na Pielgrzymkę i odbiór legitymacji pielgrzyma jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę.